Jug

Scott Marshall

Ref:
3348

£ 75

Scott Marshall

Stoneware, studio pottery
2 x 14 cm

£ 75